Sotenäs kommun

Butik Springet i Kungshamn

Som ett initiativ kring social hållbarhet arbetar personal från kommunens arbetsmarknadsenhet aktivt med återbruk. Personal hämtar möbler och saker som privatpersoner har skänkt direkt eller via återvinningscentralen. Allt sorteras och fräschas upp, diskas och lagas innan det ställs på hyllorna i Butik Springet, där personalen även arbetstränar.

Butik Springer säljer även fiskeredskap från kommunens marina återvinningscentral där de har samlats i antingen direkt från havet eller har skänkts av fiskare.

Hike & Bike

Under namnet Hike & Bike har vi tagit fram fina cykelrutter och vandringsleder som knyter samman orter och bersöksmål. Rutterna utgår från någon av de fyra Hike & Bike-points där det även går att få service, tips och inspiration. Förslagen till cykel- och vandringsrutter finns att ladda ner digitalt för att erbjuda flexibla och miljövänliga lösningar.

Hike & Bike möjliggör fossilfritt besökande och ett utbud av naturnära upplevelser, och är ett resultat av nätverkande mellan kommunen och näringslivets aktörer.

Marin återvinning

 I Sotenäs startades i september 2018 Sveriges första Ma­rina Återvinningscentral. Här tar vi hand om det marina avfall som samlats in från strandstädning samt spöknät och uttjänta fiskeredskap från fiskeindustrin. Med denna återvinningscen­tral vill vi minimera mängden avfall som hamnar på de­poni eller förbränns och arbetar för att öka mängden material som går till återbruk och återvinning.

Med en Marin återvinningscentral i Sotenäs kommun vill vi på lokal nivå bidra till att utveckla en permanent, hållbar lösning för marint avfall och fiskeutrustning och ändra inställningen från att se detta som kostsamma problem och utmaningar och istället finna potential och utvecklingsmöjligheter. Vi vill bidra till ett renare hav samtidigt som vi skapar viktiga arbetstillfällen i samarbete med arbetsmarknadsenheten för att hjälpa individer närmare arbetsmarknaden.

Sotenäs Marina Återvinningscentral är ett samarbete mellan Sotenäs Kommun, Sotenäs Symbioscentrum, Rambo AB och Fiskareföreningen Norden och delfinansieras av Naturvårdsverket, Havs- och Vattenmyndigheten samt Vinnova.

Sotenäs Symbioscentrum

Sotenäs Symbioscentrum ska vara en ledande aktör inom maritim utveckling. Vi är ett innovativt nav i en miljö där det mänskliga mötet utgör grunden för omställningen till en cirkulär ekonomi. Med havet som utgångspunkt stärker vi det befintliga näringslivet och skapar möjligheter för nya miljöfrämjande affärsverksamheter.

På Symbioscentrum arbetar vi med både en industriell- och en social symbios. Ordet symbios kommer från den biologiska symbiosen i naturen där två eller fler arter utbyter material, energi eller information på ett ömsesidigt fördelaktigt sätt.

Industriell symbios

I en industriell symbios blir den enes avfall eller restprodukt en annans råvara. Genom att företag och andra organisationer samarbetar blir systemet effektivare än om var och en optimerar sin egen verksamhet. Ett exempel är att fiskrens kan användas som råvara till fodertillverkning eller i en biogasanläggning.

Social symbios

I en social symbios fokuserar vi istället på mänskliga resurser men på samma sätt blir nyttan större genom samarbete. Exempelvis kartlägger Symbioscentrum kompetensbehovet hos många företag, och utifrån behoven försöker vi skapa relevanta utbildningar så människor kan utbildas till attraktiva yrken.

Industriell- och social symbios ger både sociala, miljömässiga och ekonomiska vinster, därför har vi på Sotenäs Symbioscentrum valt att satsa på detta.

Digitala vandringskartan

För att få fler att hitta till hållbara naturupplevelser har Sotenäs kommun gjort en digital vandringskarta över Soteleden och Soteleden-Kuststigen. Genom att prioritera nio sträckor blir det lätt att planera dagsetapper, där etapperna startar eller slutar nära en busshållplats och/eller en parkeringsplats. I direkt anslutning till vandringsleden Soteleden finns 22 boendeanläggningar, flera av dem öppna året runt. I norra delen finns även vindskydd och raststugor. Den digitala vandringskartan finns här: www.sotenas.se/vandra

Energi och hållbarhet i Bohuslän

Energi och hållbarhet i Bohuslän är ett samarbete mellan kommunerna i Uddevalla, Munkedal, Lysekil, Sotenäs, Strömstad och Tanum. Projektet pågår 2020-21, och riktar sig till alla typer av boendeanläggningar (hotell, camping, vandrarhem och gästmarinor). Fokus för Energi och hållbarhet i Bohuslän ligger på hållbara lösningar samt energieffektivisering, solceller och laddning för elfordon. Projektet drivs som ett kommunsamarbete och samverkar med näringslivsutvecklare, turistorganisationer och branschföreningar.

Energi- och klimatrådgivning i övrigt finns i tillgängligt i samtliga 11 kommuner, och erbjuder opartisk och kostnadsfri rådgivning till företag, organisationer och privatpersoner.

Nästa Föregående

Utforska fler aktörer