Fler besökare när och där det inte är fullt

Tips och goda exempel på princip 3

Här får du konkreta tips och goda exempel på hur du kan arbeta med din hållbarhet utifrån principen om ”Fler besökare när och där det inte är fullt”

Ta del av tips och goda exempel

Beläggningsgraden på boendeanläggningarna i Västsverige visar att det finns möjlighet att ta emot fler gäster på de flesta platser under större delen av året.

Några platser med hög beläggningsgrad skulle kunna ta emot ännu fler besökare om det görs investeringar i utökad boendekapacitet. De allra flesta platser i Västsverige upplever aldrig överturism.

Vissa platser kan dock inte ta emot fler besökare under vissa tidsperioder utan att det får oönskade konsekvenser. Det kan skada natur- och kulturvärden, det riskerar att skapa konflikter i lokalsamhället och besökaren kan få en negativ upplevelse.

Hållbarhetsklivets strategi för att bidra till fler besökare när och där det inte är fullt är:

att genomföra utvecklings- och marknadsföringsinsatser som skapar ökad beläggning vid önskade tidpunkter och på önskade platser

En jämn beläggning under en stor del av året och över stora delar av Västsverige skapar förutsättningar för en långsiktigt hållbar besöksnäring.

Vi fokuserar därför på riktade utvecklings- och marknadsföringsinsatser snarare än allmänna. De riktade insatserna kan på ett tydligt sätt påverka vart och när besökaren reser.

att vidta förberedande åtgärder för att hantera risk för överturism

Överturism kan i många fall hanteras genom god planering och behöver inte alltid innebära att antalet besökare måste begränsas.

Problem med stora tillfälliga besöksströmmar till en enskild plats kan ofta lösas genom förbättrad infrastruktur, bra logistik och information inför besöket. På så sätt kan man i många fall klara av att hantera stora besöksströmmar utan att det upplevs som överturism.

Vissa platser i Västsverige löper dock risk att drabbas av faktisk överturism som inte kan lösas med enbart förbättrad logistik, information och infrastruktur. För att förhindra detta krävs förberedelser för att kunna begränsa antalet besökare vid specifika tidpunkter. Detta kan t.ex. ske genom system för tidsbokning till populära attraktioner och platser och att ha beredskap för att, i extrema fall, kunna neka tillträde för fler besökare på grund av att det är fullt.

Tips och goda exempel på princip 3

Här får du konkreta tips och goda exempel på hur du kan arbeta med din hållbarhet utifrån principen om ”Fler besökare när och där det inte är fullt”

Ta del av tips och goda exempel