Bra för både boende och besökare

Tips och goda exempel på princip 2

Här får du konkreta tips och goda exempel på hur du kan arbeta med din hållbarhet utifrån principen om ”Bra för både boende och besökare”

Ta del av tips och goda exempel

Attraktiva platser att bo på är ofta också attraktiva platser att besöka. Tillresta besökare är nästan alltid en förutsättning för att en plats skall kunna erbjuda ett brett utbud av restauranger, affärer och annan service.

Dock måste det finnas en balans mellan boende och besökare så att antalet besökare inte överskrider platsens kapacitet.

Hållbarhetsklivets strategi för att bidra till en besöksnäring som är bra för både boende och besökare är:

att öka förståelsen för sambandet mellan turism och en attraktiv plats

Boende måste vara medvetna om att utbudet på platsen är beroende av besökare. Besöksnäringens aktörer måste också vara lyhörda för boendes önskemål. Vi verkar för ett bra samspel mellan boende och besökare.

att prioritera insatser som leder till att så stor del som möjligt av de intäkter som genereras stannar lokalt

Olika typer av turism bidrar olika mycket till lokalsamhället. Ju större andel av turismens omsättning som stannar lokalt desto bättre.

Därför prioriterar vi att attrahera besökare som bor, äter och aktiverar sig hos lokala verksamheter samt evenemang som nyttjar destinationens leverantörer.

att prioritera målgrupper som bidrar positivt till platsen

För att besöksnäringen skall bidra positivt till den lokala ekonomin krävs att det sker konsumtion på destinationen

I vår marknadsföring vänder vi oss till besökare med potential att spendera pengar och därmed skapa arbetstillfällen. Hellre färre som konsumerar mer per person än fler som konsumerar mindre.

Tips och goda exempel på princip 2

Här får du konkreta tips och goda exempel på hur du kan arbeta med din hållbarhet utifrån principen om ”Bra för både boende och besökare”

Ta del av tips och goda exempel