Fler heltidsjobb och mer robusta verksamheter

Tips och goda exempel på princip 4

Här får du konkreta tips och goda exempel på hur du kan arbeta med din hållbarhet utifrån principen om ”Fler heltidsjobb och mer robusta verksamheter”

Ta del av tips och goda exempel

Besöksnäringen är kanske den bransch som påverkats hårdast av pandemin. Detta visar på behovet av att bygga mer ekonomiskt hållbara verksamheter som står bättre rustade för framtiden.

Besöksnäringen är en viktig jobbmotor, därför stöttas branschen med offentliga medel på olika sätt. På vissa platser i Västsverige är besöksnäringen t.o.m. helt avgörande för sysselsättningen och ekonomin.

Branschen är också viktig för integrationen genom att den sysselsätter många med utländsk bakgrund och den är dessutom en inkörsport till arbetsmarknaden för många unga.

Samtidigt finns det ett antal utmaningar. På många ställen gör säsongsvariationerna att det är svårt att erbjuda heltidsanställningar. Anställningsvillkor och arbetets förutsättningar gör att branschen ibland har svårt att attrahera och behålla personal.

Hållbarhetsklivets strategi för att bidra till att det skapas fler heltidsjobb och mer robusta verksamheter är:

att genomföra insatser som skapar efterfrågan när och där det inte är fullt 

Genom en jämn beläggning under en stor del av året skapas förutsättningar för ökad lönsamhet och fler heltidsanställningar. De insatser för att skapa ökad beläggning vid önskade tidpunkter och på önskade platser som beskrivs i den tredje grundläggande principen är därför centrala för sysselsättningen inom besöksnäringen.

att aktivt arbeta med ekonomisk hållbarhet

Besöksnäringen består i huvudsak av små företag med små marginaler. Förmågan att överleva i kriser och nedgångar är generellt låg, vilket i sin tur riskerar många arbetstillfällen. Vi arbetar för att stärka affärsmässigheten.

att skapa och testa modeller för samverkan för att skapa fler heltidstjänster

På platser med tydliga säsongsvariationer kan samverkan på orten skapa möjligheter till fler heltidsanställningar. Vi arbetar för att hitta samverkansmöjligheter t.ex. mellan konferensverksamheter och närliggande sommarrestauranger, restauranger och offentlig sektor och mellan handel och restaurang.

att göra arbetsplatserna mer attraktiva

Förmågan att vara en bra arbetsgivare är avgörande för att attrahera och behålla personal. Det finns många goda exempel på verksamheter som lyckas med detta. Vi utbyter erfarenheter och delar med oss av goda exempel.

Tips och goda exempel på princip 4

Här får du konkreta tips och goda exempel på hur du kan arbeta med din hållbarhet utifrån principen om ”Fler heltidsjobb och mer robusta verksamheter”

Ta del av tips och goda exempel