Så lite onödig miljöpåverkan som möjligt

Tips och goda exempel på princip 1

Här får du konkreta tips och goda exempel på hur du kan arbeta med din hållbarhet utifrån principen om ”Så lite onödig miljöpåverkan som möjligt”

Ta del av tips och goda exempel

Besöksnäring medför alltid en påverkan på miljön. Transporter till och från destinationen samt aktiviteter och konsumtion på plats leder till CO2-utsläpp. Dessutom kan besöken innebära en påverkan på naturen på resmålet.

Men hur omfattande besöksnäringens miljöpåverkan blir avgörs av de val besökaren gör i form av transportmedel, reslängd, vistelsetid, konsumtion och agerande på plats. Detta kan vi som destination påverka genom att utveckla och marknadsföra sådant som bidrar till så lite onödig miljöpåverkan som möjligt.

Genom att vara rädda om vår natur säkerställer vi att vi även i framtiden kan erbjuda en attraktiv destination.

Hållbarhetsklivets strategi för att bidra till att besöksnäringen genererar så lite onödig miljöpåverkan som möjligt är att prioritera:

hemmamarknaden och närmarknader

Ju kortare resväg desto mindre CO2-utsläpp. Vi lägger därför våra resurser på att uppmuntra västsvenskar till hemester och att attrahera besökare från övriga Sverige och utvalda marknader i Europa.

Detta innebär inte att besökare från andra marknader inte är välkomna. Oavsett var våra besökare kommer ifrån tar vi väl hand om dem.

hållbara transporter

Transporten till och från destinationen är den faktor som har störst betydelse för besöksnäringens miljöpåverkan. Vi gör det lättare för besökaren att göra medvetna val genom att tydliggöra olika transportalternativs CO2-påverkan. Vi underlättar också för besökaren att kunna välja tåg, bil eller buss som alternativ till flyg.

För resor inom destinationen underlättar vi för besökaren att välja kollektivtrafik och samåkning. I den mån besökare väljer att flyga till Västsverige vill vi att de skall ha möjlighet att välja moderna direktflyg.

att få besökare att stanna längre

Vi når stora miljöbesparingar genom att få gästerna att stanna längre istället för att fylla boendeanläggningar med nya gäster varje dag. Det ger färre transporter per gästnatt och kräver mindre städning och tvättning.

Vi tydliggör därför ett utbud som får besökaren nyfiken på att stanna länge och vi prioriterar målgrupper som vi av erfarenhet vet stannar flera dygn.

hållbara aktörer

Hur den enskilda verksamheten arbetar med miljöförbättrande åtgärder har stor betydelse. Vi har därför ett aktivt miljöarbete inom den egna verksamheten och har anslutit oss till Hållbarhetsklivet för att bidra till ett hållbart samhälle.

hållbara aktiviteter

Vad besökaren ägnar sig åt på destinationen påverkar miljön. Olika aktiviteter har olika grad av miljöpåverkan. Genom utveckling och marknadsföring av attraktiva aktiviteter med så lite onödig miljöpåverkan som möjligt kan vi få fler att välja hållbara alternativ.

att göra det lätt för våra besökare att göra rätt

Samma aktivitet kan vara mer eller mindre hållbar beroende på hur den utövas. Miljön påverkas av hur man som besökare agerar under sin vistelse.

Vi verkar för att det ska finnas praktiska förutsättningar för besökaren att utöva ett gott gästskap, t.ex. genom tillgång till källsortering och toaletter. Vi informerar också besökarna om hur de kan agera för att generera så lite onödig miljöpåverkan som möjligt.

Tips och goda exempel på princip 1

Här får du konkreta tips och goda exempel på hur du kan arbeta med din hållbarhet utifrån principen om ”Så lite onödig miljöpåverkan som möjligt”

Ta del av tips och goda exempel