Arken Hotel & Art Garden Spa

Vårt hållbarhetsarbete tar avstamp i nedanstående fyra delmål ur FN:s Globala mål – Agenda 2030. Dessa delmål har vi identifierat som de vi har möjlighet att påverka mest i vår organisation. Dels på plats, men även genom vår kravställan på leverantörer och samarbetspartners.

Nr 5 – JÄMSTÄLLDHET: Vi är ett företag med cirka 500 anställda, som består av männsiskor med många olika nationaliteter, kön och funktionsvariationer. För oss är denna mångfald en styrka och en tillgång i vårt dagliga arbete.

Nr 6 – RENT VATTEN OCH SANITET: Vatten och sanitet är en naturlig och stor del av vår verksamhet. Därför påminns vi om vikten av att tänka smart för att hushålla med de resurser vi har.

Nr 8 – ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR OCH EKONOMISK TILLVÄXT: Vi verkar för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt. Vi står för lika lön för lika arbete, att främja sysselsättning för ungdomar, rättvisa arbetsvillkor och en bra arbetsmiljö för våra medarbetare.

Nr 12 – HÅLLBAR KONSUMTION OCH PRODUKTION: Alla inköp ska ske medvetet med hänsyn till behov och hur råvaran är framtagen. Vi vill med detta säkerställa en hållbar konsumtion för våra gäster.

Nästa Föregående

Utforska fler aktörer