Falköpings kommun

Visit Hornborgasjön

Visit Hornborgasjön är sedan 2015 ett organiserat och resurssatt samarbete mellan turistorganisationerna i Falköping, Skara och Skövde kommuner, på uppdrag från respektive kommunstyrelse. Det finns en sammanhållande affärsutvecklingsresurs som tillsammans med representanter från varje kommun och samarbetspartners såsom exempelvis Länsstyrelsen Västra Götaland, arbetar med att utveckla destinationen Visit Hornborgasjön. Samarbetet har varit en framgångsfaktor och genomsyras av goda relationer, förståelse kring varandras roller och kunskapsområden samt en överenskommen rollfördelning med målet att säkerställa ett känsligt naturvårdsområde och en levande landsbygd till gagn och nytta för såväl företagen, lokalbefolkning som besökare.

Just nu håller arbetsgruppen på att ta fram en strategisk utvecklingsplan för en hållbar destination, vilken kommer att presenteras under 2022. Som en del i detta ställer sig Visit Hornborgasjön bakom Turistrådet Västsveriges satsning Hållbarhetsklivet.

Hållbar platsutveckling – Hornborgasjön

Visit Hornborgasjön är beviljade medel från Tillväxtverket för att driva ett 1-årigt projekt på temat ”Hållbar platsutveckling” ihop med 12 andra projekt i Sverige. Syftet med projektet är att utveckla arbetsmetoder för en hållbar omställning där destinationsutveckling (företagsutveckling, produktutveckling, marknadsföring) sker i samklang med samhällsplaneringens principer för en hållbar utveckling. Läs mer om utlysningen här.

Satsning på klimatsmarta boenden och besöksmål

Energi- och klimatrådgivningen i Falköpings kommun har i samverkan med kollegorna i Skara och Skövde beviljats 652 800 kronor från Energimyndigheten för att lyfta hållbarhetsfrågor hos besöksnäringsföretagen kring Hornborgasjön, Valle och Billingen med fokus på energieffektivisering. Projektet görs i samarbete med Visit Hornborgasjön

Pengarna kommer användas för att höja kunskapsnivån hos besöksnäringsföretagen om deras påverkan och hur de kan göra enkla förändringar till det bättre. Projektet ska även arbeta med hållbarhet inom ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet som är en grund för fortsatt arbete med att bli en hållbar destination.

Platåbergens Geopark

Platåbergens Geopark är Sveriges första ansökande Unesco Globala Geopark. Som en del av ett globalt nätverk under Unesco jobbar vi tätt med uppföljning av Agenda 2030 genom flera initiativ. En av geoparkernas huvuduppgifter är att jobba med det som på engelska kallas ”geoconservation”, det vill säga bevarande av det geologiska arvet. Vi jobbar även med hållbarhet ur flera aspekter – inte minst inom besöksnäringen.

Ett initiativ är att vi, med inspiration av Islands turistorganisation Inspired by Iceland, tagit fram en pamflett för platåbergslandskapet som heter ”Ett stensäkert löfte”.

Vi har även en egen hållbarhetsstrategi, som ni kan läsa mer om på vår hemsida: https://www.platabergensgeopark.se/hallbarhetsstrategi/

Pilgrimsleden Falköping- Varnhem

För att säkra underhåll och utveckling på lång sikt har Falköpings kultur- och fritidsförvaltning gjort gemensam sak med Skara kommun som huvudmän för Pilgrimsledens sträckning i respektive kommun. Ett samarbete är också etablerat med föreningarna Pilgrim Skaraborg, Gudhems IF och Broddetorps GoIF, Svenska kyrkan samt naturum Hornborgasjön (Länsstyrelsen.

Leden är kvalitetssäkrad, röjd och uppmärkt med ledmarkeringar och informationstavlor. Dessutom har en webbplats och en digital vandringskarta tagits fram. Positivt ur hållbarhetssynpunkt är att leden går igenom ett vackert kulturlandskap med väl utvecklad turistisk infrastruktur i form av besöksmål, boenden och matställen. Det går dessutom utmärkt att åka kollektivt till och från leden.

Trandansen

Visit Hornborgasjön vill ta emot besökarna på ett hållbart sätt och inspirera dem till att resa, agera och leva hållbart till och på destinationen. Därför arbetar man strategiskt med att få besökare året runt, och lägger inte evenemang på Trandansen under högsäsong.

Man planerar tillsammans med Länsstyrelsen också att ta fram en hållbarhetscertifiering. Detta gör man genom att formulera ett gemensamt hållbarhetsmål för destinationen. Visit Hornborgasjön ska arrangera utbildningar inom hållbart företagande, samt se över och testa möjligheter till hållbara transporter på, runt och till destinationen.

Nästa Föregående

Utforska fler aktörer