Hjo kommun

Ferieungdomar

Varje sommar anställer den kommunala turismverksamheten lokala ferieungdomar. Detta är ett sätt att bidra till lokalsamhället genom att låta Hjos ungdomar mellan 16-18 år få chans att komma ut i arbetslivet få sitt allra första jobb. Hos oss inom turismverksamheten ger det oss en möjlighet att visa vad vi som lokal turistorganisation gör och på så vis också få en ökad förståelse för turismen i Hjo.

Mer information här:

https://hjo.se/naringsliv_och_arbete/jobba-i-hjo-kommun/feriepraktik/

Självpollinerande ängar

Hjo kommun har identifierat 13 platser där gräset tidigare har klippts men som nu istället omvandlas till att bli blomrika miljöer gynnsamma för den biologiska mångfalden med fokus på pollinerare. Totalt rör det sig om 41 500 kvadratmeter som ska långsiktigt ska förvaltas som slåtterängar för att på bästa sätt gynna pollinerarnas livsmiljöer. Slåtterängarna slås med lie eller häst, helt fossilfritt, och på vissa platser hässjas höet på traditionellt sätt, vilket uppskattas av både besökare och Hjobor.

Maden är en centralt belägen äng intill Hjoåns dalgång (nedanför Ådalsvägen) som kommer att bli huvudäng för att ”symbolisera” övriga ängsytor. Denna äng kommer att bli särskilt utmarkerad och härifrån kommuniceras arbetet med kommunens blomrika miljöer i form av både permanenta visualiseringar och aktiviteter. Som en grund för arbetet med Maden görs en ängsinventering under perioden maj-augusti 2021.

Här på Maden kommer en mindre visningsrabatt att anläggas, där besökare kan känna arterna på ängen. Här ska också en slagen stig slingra sig fram genom ängen till exempelrabatten så att du lättare kan ta dig fram till visningsrabatten.  Aktiviteter kommer också att hållas på Maden under vissa delar av året, så som Augustis årliga Slåtterdag.

Uppvärmning av Guldkroksbadet

I Hjo fylls inför varje sommarsäsong Guldkroksbadets bassäng med vatten direkt från sjön Vättern. Detta vatten renas sedan i ett så kallat sandfilter som anses vara naturens bästa sätt att rena vatten på. Därefter fortsätter vattnet genom ledningar upp på badbyggnadernas tak där det under sommarens soliga dagar värms på ett naturligt vis. De dagar solen inte räcker till går fjärrvärmen in och stöttar upp så att poolen alltid håller 24 grader. Nattetid täcks bassängen med ett isolerande täcke för att spara energi och värme inför nästkommande dag.

Nästa Föregående

Utforska fler aktörer