Visit Hornborgasjön

Visit Hornborgasjön är sedan 2015 ett organiserat och resurssatt samarbete mellan turistorganisationerna i Falköping, Skara och Skövde kommuner, på uppdrag från respektive kommunstyrelse. Det finns en sammanhållande affärsutvecklingsresurs som tillsammans med representanter från varje kommun och samarbetspartners såsom ex Länsstyrelsen Västra Götaland, arbetar med att utveckla destinationen Visit Hornborgasjön. Samarbetet har varit en framgångsfaktor och genomsyras av goda relationer, förståelse kring varandras roller och kunskapsområden samt en överenskommen rollfördelning med målet att säkerställa ett känsligt naturvårdsområde och en levande landsbygd till gagn och nytta för såväl företagen, lokalbefolkning som besökare.

Just nu håller arbetsgruppen på att ta fram en strategisk utvecklingsplan för en hållbar destination, vilken kommer att presenteras under 2022. Som en del i detta ställer sig Visit Hornborgasjön bakom Turistrådet Västsveriges satsning Hållbarhetsklivet.

Hållbar platsutveckling – Hornborgasjön

Visit Hornborgasjön är beviljade medel från Tillväxtverket för att driva ett 1-årigt projekt på temat ”Hållbar platsutveckling” ihop med 12 andra projekt i Sverige. Syftet med projektet är att utveckla arbetsmetoder för en hållbar omställning där destinationsutveckling (företagsutveckling, produktutveckling, marknadsföring) sker i samklang med samhällsplaneringens principer för en hållbar utveckling. Läs mer om utlysningen här. https://tillvaxtverket.se/amnesomraden/turism-och-besoksnaring/nyheter-for-besoksnaringen/nyheter/2021-04-20-13-projekt-ska-utveckla-platser-i-sverige.html

Satsning på klimatsmarta boenden och besöksmål

Energi- och klimatrådgivningen i Falköpings kommun har i samverkan med kollegorna i Skara och Skövde beviljats 652 800 kronor från Energimyndigheten för att lyfta hållbarhetsfrågor hos besöksnäringsföretagen kring Hornborgasjön, Valle och Billingen med fokus på energieffektivisering. Projektet görs i samarbete med Visit Hornborgasjön

Pengarna kommer användas för att höja kunskapsnivån hos besöksnäringsföretagen om deras påverkan och hur de kan göra enkla förändringar till det bättre. Projektet ska även arbeta med hållbarhet inom ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet som är en grund för fortsatt arbete med att bli en hållbar destination.

Nästa Föregående

Utforska fler aktörer