Självpollinerande ängar

Hjo kommun har identifierat 13 platser där gräset tidigare har klippts men som nu istället omvandlas till att bli blomrika miljöer gynnsamma för den biologiska mångfalden med fokus på pollinerare. Totalt rör det sig om 41 500 kvadratmeter som ska långsiktigt ska förvaltas som slåtterängar för att på bästa sätt gynna pollinerarnas livsmiljöer. Slåtterängarna slås med lie eller häst, helt fossilfritt, och på vissa platser hässjas höet på traditionellt sätt, vilket uppskattas av både besökare och Hjobor.

Maden är en centralt belägen äng intill Hjoåns dalgång (nedanför Ådalsvägen) som kommer att bli huvudäng för att ”symbolisera” övriga ängsytor. Denna äng kommer att bli särskilt utmarkerad och härifrån kommuniceras arbetet med kommunens blomrika miljöer i form av både permanenta visualiseringar och aktiviteter. Som en grund för arbetet med Maden görs en ängsinventering under perioden maj-augusti 2021.

Här på Maden kommer en mindre visningsrabatt att anläggas, där besökare kan känna arterna på ängen. Här ska också en slagen stig slingra sig fram genom ängen till exempelrabatten så att du lättare kan ta dig fram till visningsrabatten.  Aktiviteter kommer också att hållas på Maden under vissa delar av året, så som Augustis årliga Slåtterdag.

Nästa Föregående

Utforska fler initiativ