Sankt Jörgen Park

Hållbarhet genomsyrar Sankt Jörgen Parks verksamhet (som är en del av Gårda Johan Koncernen) och delas in i tre områden: miljö, socialt och ekonomiskt ansvar. Vi följer lagkrav och strävar efter transparens och tydlighet i vår rapportering.

Miljöansvar

Vi minimerar negativ miljöpåverkan genom att effektivisera resursanvändning, bevara biologisk mångfald, främja återvinning och minska utsläpp av växthusgaser. För att minska miljöpåverkan väljer vi material och produkter av hög kvalitet som håller över tid och kan repareras eller återanvändas. Vi implementerar enkla vardagsbesparingar i den dagliga driften, såsom att släcka lampor, städa utan kemikalier och minimera svinn. Miljösmarta varor, som är Svanenmärkta eller likvärdiga, samt när- och lokalproducerade råvaror prioriteras. Vi arbetar kontinuerligt med energibesparing och åtgärder för att minska vår klimatpåverkan genom att sätta upp årliga mål, följa upp och revidera dem regelbundet.

Socialt ansvar

Vi främjar rättvisa, jämlikhet och socialt välbefinnande genom att stödja mänskliga rättigheter, säkerställa säkra arbetsförhållanden och bidra till lokalsamhällets utveckling. För våra medarbetare innebär detta att ha en gemensam värdegrund som bygger på att vi är rotade, levande och äkta. Detta uttrycks i glädje, engagemang, ansvar och trygghet. Närhet och snällhet är viktiga värden. För våra gäster, kunder och hyresgäster strävar vi efter att vara en personlig och stabil resort, leverantör och fastighetsvärd med hög kvalitet och servicekänsla. Genom personlig närvaro, kommunikation och gemensamma aktiviteter skapar vi gemenskap och trivsel.
Med Gårda Johan förser vi området med företagslokaler, arbetsplatser, skola, restauranger, golfklubb och idrottsanläggningar och väljer lokala producenter för att bidra till ett socialt samspel där vardagslivet kan utspela sig inom vårt område. Därtill kommer resortens alla faciliteter som både externa gäster och gäster från närområdet kan ta del av.

Ekonomiskt ansvar

Vi säkerställer ekonomisk stabilitet genom genomtänkt risktagande, låg belåningsgrad och en långsiktig investeringshorisont. Ekonomiskt ansvar innebär att sköta siffrorna noggrant, men också att vara flexibel och låta idéer blomstra samt att investera i framtida lösningar vid behov. Vi strävar efter att kontinuerligt identifiera och implementera hållbara åtgärder och processer som är kostnadseffektiva på lång sikt. Detta inkluderar att finna balansen mellan initiala investeringar och långsiktiga besparingar genom energieffektivisering och optimering av resursanvändning. För att hantera ekonomiska risker relaterade till exempelvis klimatförändringar, resursbrist eller förändrade lagkrav, är vi proaktiva och integrerar hållbarhetsaspekter i vår riskhanteringsstrategi.

Vi tror på transparens i företagets ekonomiska prestationer och utvecklar samt integrerar hållbarhetsinformation i vår finansiella rapportering för att ge en helhetsbild av vår prestation och vårt engagemang för hållbarhet samt ekonomiskt ansvarstagande gentemot alla intressenter.

Vårt fotavtryck

Vi har för avsikt att göra alla delaktiga i Sankt Jörgen Parks hållbarhetsarbete. Med hållbarhetspolicyn som grund, och genom att följa lagkrav och företagets mål, arbetar vi med olika policyer, kollektivavtal, tydliga målbilder och ett gott samarbete inom hela koncernen. Vi strävar efter att göra detta med äkta värme och glädje, vilket lämnar ett bestående intryck och får människor att återvända. Genom att dra vårt strå till stacken bidrar vi till en hållbar framtid för miljön, ekonomin och samhället i sin helhet.

Föregående

Utforska fler aktörer