Marks kommun

Strävansmålet Bästa företagskommun

Marks kommun har som långsiktigt mål att bli Bästa företagskommun – för företagen i Mark. Vi vill ha en tät dialog och samverkan med näringslivet, besöksnäringen inkluderad. Bästa företagskommun blir vi genom att:

  • Säkerställa en hållbar och företagsvänlig samhällsplanering
  • Hela kommunorganisationen levererar en hög servicegrad och ett gott bemötande
  • Tillsammans bidrar till en strategisk och effektiv kompetensförsörjning
  • Gemensamt ansvarar för att stärka attraktionskraften för både företagare, invånare och besökare

Marks kommun arbetar tillsammans med besöksnäringen i olika identifierade områden. Syftet är att tillsamman utveckla Mark som destination på ett hållbart sätt och att stärka relationer mellan varandra. Kommunen stöttar också aktörer i enskilda frågor och informerar och vägleder i frågor såsom till exempel i affärsutveckling och att ansluta sig till hållbarhetsklivet. Kommunen agerar paraply över det utbud som besöksnäringen har och marknadsför det i kommunens kanaler.

Regional samverkan och gemensam marknadsföring

Sjuhärad som destination är relativt nybildad och som förutom Mark består av Borås, Herrljunga, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Bollebygd. Tillsammans erbjuder vi ett bredare och hållbart utbud genom att besökare upptäcker mer, kommer året runt samt stannar längre.

Smakresan – ett kommungemensamt projekt för lokalproducerad mat och hantverk.

Smakresan är ett gemensamt projekt inom Sjuhärads kommuner som främjar lokalproducerad mat och hantverk. Initiativet har erhållit finansiering från Boråsregionen. Med det ökande intresset för lokala råvaror och produkter har ansvariga för besöksnäring i kommunerna identifierat behovet av att organisera aktörer inom området. Detta behov har också framförts av de lokala aktörerna själva. Nu genomförs en övergripande struktureringsprocess som innefattar kunskapsutbyte och ett kommunikativt koncept som aktörerna kan dra nytta av tillsammans. Målet med projektet är att skapa och utveckla ett nätverk för kultur- och mathantverk inom samarbetskommunerna för att främja besöksnäringen. Projektet utgör en samverkan mellan de involverade kommunerna.

Hållbara Mark

Under 2023 har ett nytt hållbarhetsprogram tagits fram och en hållbarhetsturné startats inom kommunorganisationen där alla förvaltningar får en genomgång av programmet med efterföljande diskussioner om hur man på varje förvaltning kan bidra till en hållbar utveckling.

Flera evenemang som arrangeras inom kommunorganisationen och tillsammans med näringslivet har hållbarhet i fokus. Som exempel kan nämnas Marknäring, som är Marks kommuns näringslivsdag och som hade temat ”Hållbarhet som drivkraft”. Under 2024 planeras för en hållbarhetsvecka för invånare, företag och föreningar. Veckan ska öka medvetenheten om hållbarhet och ska engagera för att främja positiva förändringar i samhället genom en mångfald av aktiviteter och föreläsningar.

Klimatlöften och Laddinfrastruktur

Marks kommun har antagit ett antal klimatlöften 2024 – 2026 som bland annat innebär att vi tillsammans med näringslivet ska minska utsläppen, att vi inkluderar lantbruket som samarbetspart i kommunens klimatomställning och att vi möjliggör för invånarna att låna/hyra produkter i stället för att köpa. Som ett led i detta kommer vi att arbeta för att fler aktörer inom besöksnäring ansluter sig till Hållbarhetsklivet. Marks kommun har nyligen fått sin första snabbladdare för elbilar och just nu pågår en satsning för att placera ut laddstolpar på strategiska platser runt om i kommunen, detta kommer att bidra till en attraktiv besöksdestination.

Lättare att åka kollektivt i Mark – Buss on demand

Ett samarbete har inletts mellan Västtrafik och Marks kommun genom tjänsten ”Buss on demand”. Med tjänsten kan resenärerna själv välja var och när de vill resa. Det ska få fler att välja bort bilen och i stället resa kollektivt och hållbart. Syftet är att tjänsten ska underlätta omställningen till ett hållbart resande.

Hållbarhet i vardagen

Marks kommun strävar efter långsiktigt arbete med hållbarhetsfrågor genom att kontinuerligt granska olika processer. Anställda i Marks kommun uppmuntras att välja hållbara alternativ, såsom kollektivt resande, cykling och samåkning. Maten som serveras på skolor och äldreboenden består till stor del av högkvalitativa och lokalt producerade råvaror. En insats för att minska utskrifter har lanserats, och kommunens marknadsföring sker huvudsakligen digitalt. Kommunen värnar om naturen genom aktiv bekämpning av invasiva arter, främjande av biologisk mångfald och översyn av våtmarker.

I Marks kommun vill vi arbeta tillsammans med besöksnäringen i dessa frågor, både genom kunskapsspridande, lärande, uppmuntran och inspiration.

Nästa Föregående

Utforska fler aktörer