Vänersborgs Kommun

Vänersborgs kommun är en vacker stad vid Vänerns sydspets, full med värdefulla natur- och kulturvärden. Inom kommungränserna ligger bland annat Ekopark Halle- och Hunneberg, en del av Geoparkens Platåberg som år 2022 blev utsedd till Sveriges första Unesco globala Geopark. Vi värnar om utmärkelsen och de geologiska och biologiska värden som området besitter. Båda bergen är naturreservat och Ekoparken kom till för att bevara och utveckla de natur- och kulturvärden som finns här.

Halle- och Hunneberg är inte bara intressant ur ett geologiskt perspektiv, utan även för den attraktionskraft bergen har ur ett turistiskt perspektiv. Vi arbetar för att få besökare att uppleva bergen – året runt. Att locka besökare utanför säsong med bland annat bergen som resmål är för oss viktigt för att skapa balans och en hållbar besöksnäring.

För stadens alla områden anser vi det vara viktigt att vi är rädda om vår omgivning, och inte förbrukar, överexploaterar eller förorenar den. Detta bevakar vi i den översiktliga planeringen.

Hållbar Platsutveckling Vänersborg

Vi tar oss an olika projekt för att främja hållbarhet där ”Hållbar platsutveckling Vänersborg” är en stor insats vi gör. Detta har blivit möjligt tack vare en beviljad ansökan till Tillväxtverket där 150 projekt ansökte om medel. Vänersborg är en av 13 platser i Sverige som fick glädjen att vara med och dela på de utlysta medlen. Kommunen krokar arm med organisationer, företagare, föreningar och civilsamhället i Vänersborg för att tillsammans arbeta för att skapa attraktion och lyfta fram vår kommun som en bra plats att leva, bo och verka på.

Hållbara transportvägar

Vi arbetar på olika sätt för att uppmuntra lokalinvånare och besökare att välja mer hållbara transportvägar. Vi tillgängliggör information på vår hemsida om resealternativ, så som kollektivtrafik och tankställen för alternativa drivmedel. Vi gör också satsningar för att utveckla staden för cyklister. Exempelvis har vi byggt flera cykelgarage, flera luftstationer och erbjuder en uppdaterad cykelkarta. Vi erbjuder ett välutvecklat cykelnät och år 2022 blev Vänersborg utsedd till Årets Cykelkommun bland småkommuner i Sverige.

Evenemang

Under året strävar vi efter att anordna och stötta evenemang både inom och utanför säsong för att främja stadens besöksnäring samt säkerställa fler arbetstillfällen – och öka attraktionen så att våra lokalinvånare får fler jobbmöjligheter med längre anställning. Den årliga Oktobermarknaden, läger- och cupevenemang och Vatten- och visfestivalen Aqua Blå är exempel på dessa. I flera år har vi även medarrangerat Hållbarhetsveckan – en vecka med aktiviteter med fokus kring hållbarhet med syftet att lyfta och belysa det arbete våra aktörer gör i staden. Vid evenemang strävar vi efter att så långt det går arbeta med lokala aktörer, underhållare och arbetare – och samverkar med människor på platsen för att bibehålla balans.

Hållbarhet i den dagliga verksamheten

Vi strävar även efter att ge våra anställda i kommunen lättillgängliga alternativ i vardagen som främjar miljön. Det ger sig i uttryck på olika sätt. Allt ifrån sopsortering, utlåning av elcyklar och vanliga cyklar och bidrag för att själva köpa dessa alternativ, till uppmuntrande till samåkning och att resa kollektivt.

Vänersborgs vision: Vänersborgs kommun – attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet.

Nästa Föregående

Utforska fler aktörer