Swedavia

Flygets klimatomställning är av central betydelse för flygets utveckling och för den tillväxt och sysselsättning samt möten som flyget skapar. Under 2020 blev den flygplatsverksamhet som Swedavia driver i egen regi helt fossilfri. Det har varit ett viktigt mål för oss att nå och något vi är stolta över. Tillsammans med andra aktörer inom flygbranschen verkar vi nu för en omställning av all verksamhet vid våra flygplatser samt för att påskynda utvecklingen mot ett fossilfritt flyg.

Vi vet att flygets koldioxidutsläpp per passagerare har minskat med över 80% de senaste 50 åren. Det räcker inte, vi behöver göra ännu mer. Flyget ska vara en möjliggörare för människor runtom i världen att komma närmare varandra, utan att det sker på bekostnad av just världen och dess invånare.

Swedavias arbete med flygets klimatomställning ligger i linje med den färdplan flygbranschen tog fram 2018 inom ramen för regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige. Målet är ett fossilfritt inrikesflyg 2030 och allt svenskt flyg är fossilfritt 2045. Arbetet styrs genom Swedavias strategiska inriktning där proaktiv klimatomställning är en egen strategi tillsammans med det strategiska målet om fem procent inblandning av fossilfritt flygbränsle 2025.

Några viktiga initiativ är den samordnade upphandling av fossilfritt flygbränsle för en organisations tjänsteresor som Swedavia leder tillsammans med den offentliga sektorn och näringslivet. Fossilfritt flygbränsle är i det korta perspektivet avgörande för att driva flygets klimatomställning och inom några år kommer elektrifiering samt elektrobränsle såsom vätgas och annan ny teknik att spela en viktig roll. Swedavia har arbetat fram och antagit en strategi för elflyg med målsättningen att samtliga tio flygplatser ska kunna tillgodose de behov som elflygen kräver vid införandet av kommersiella linjer.

Omställningen pågår nu och tillsammans med många aktörer gör Swedavia det möjligt för människor att mötas även i framtiden.

Nästa Föregående

Utforska fler aktörer