Öijared Resort

Öijared Resort AB är idag Sveriges största golfanläggning, en modern friskvårdsanläggning med 4 golfbanor, hotell, konferensrum, restaurang, golfshop, pro-verksamhet, löparslingor, mountainbikeleder och gym, allt i en lugn och avkopplande miljö. För oss är miljön och våra omgivningar en hjärtesak, den är basen för vår verksamhet och en källa till inspiration och glädje för både våra kunder och vår personal. Vi vill att våra produkter och tjänster skall bidra till att skapa förutsättningar för ett ekologiskt hållbart samhälle och vi skall vara aktiva och driva miljöarbetet framåt. Vi skall ständigt sträva efter att minska vår negativa miljöpåverkan och optimera vår resursanvändning.

Basen i Öijared är vårt skogsbruk med 1 300 hektar produktiv skogsmark. Vi arbetar med en långsiktig strategi vad gäller plantering, röjning, gallring och avverkning. Skogen producerar sågtimmer av gran och tall, lövsågtimmer, massaved och brännved för eget bruk. Vårt skogsbruk ger mer än virkesproduktion för långsiktig ekonomisk hållbar avkastning. Den skapar även sysselsättning i närområdet, bevarande och främjande av kultur- och naturvärden, biologisk mångfald, miljöer för naturrekreation och goda förutsättningar för jakt, fiske, svamp- och bärplockning

Bioenergin är en viktig del av omställningen till en global långsiktigt hållbar energianvändning. Andelen bioenergi av energianvändningen på Öijared ökar stadigt och vår ambition är att all uppvärmning ska komma från vårt eget skogsbruk i form av flis från grot och energived. Energiveden tas ut ur skogarna i samband med avverkningar eller som skilda energivedsgallringar. Energiveden blir sedan flis som används i vårt eget värmekraftverk. Grot är helt enkelt det spill som uppstår vid skogsavverkning. Groten samlas ihop efter avverkningen och läggs i vältor för att torka. Efter torkningen flisas groten och flisen används sedan för att producera värme.

Öijared har sin egen brunn med tillhörande reningsverk där allt spillvatten renas och återanvänds till att bevattna våra golfbanor.

Öijared Resort AB har satt upp övergripande miljömål.
Detta innebär att:

• Vi skall vara självförsörjande på el, värme och vatten
• Vi skall kontinuerligt minska miljöbelastningen på från våra maskiner och transporter
• Vi skall öka återvinningen och minska avfallsmängden
• Vi skall minska kemikalieutsläppen

Nästa Föregående

Utforska fler aktörer