Lödöse Museum

Lödöse museum är en del av Förvaltningen för Kulturutveckling i Västra Götalandsregionen och vi följer det miljöprogram som Västra Götalandsregionen har tagit fram. Det innebär att vi ska sträva mot en låg klimatpåverkan, giftfri miljö, hållbar resursanvändning, social hållbarhet och biologisk mångfald. Självklart är Lödöse museum även diplomerade med Västra götalandsregionens miljöcertifiering.

All personal på Lödöse museum har en grundläggande miljöutbildning. Arbetet med miljö och hållbarhet i alla dess former är en självklar del i vårt arbete och genomsyrar hela vår verksamhet. Här kommer ett urval hur vi arbetar med dessa frågor. Mer information finns på vår hemsida.

Låg klimatpåverkan

Resor
• För att minska antalet fysiska tjänsteresor väljer vi främst digitala mötessätt.
• Vi uppmanar våra besökare att åka kollektivt till museet och informerar tydligt på vår hemsida om hur man lättast gör det.
• Vi arbetar också kontinuerligt med att förbättra vår digitala tillgänglighet för besökare, så att man kan ta del av vår verksamhet på distans.

Energi
• Vi byter kontinuerligt ut våra gamla energislukande armaturer mot LED i hela huset. På sex år har vi sänkt energiförbrukningen med motsvarande tre normalstora villor per år!

Övrigt
• Vi källsorterar självklart allt avfall i personalrummet, butik och café.

Giftfri miljö

• I såväl butik och café som till personalrummet prioriterar vi produkter med en miljöprofil, ekologiska och Fairtrade-certifierade.
• Färger eller andra kemikalier som vi använder till utställningar, laboratorium eller renoveringar är i möjligaste mån miljövänliga.

Hållbar resursanvändning

• Vi återbrukar så mycket som möjligt i hela vår verksamhet. 2021 öppnade vår nya basutställning där vi behållit och fräschat upp bland annat montrar, inredning och modeller från den gamla utställningen.

Biologisk mångfald

• Vi är mycket stolta över vår bikupa och Örtagård som bidrar till den biologiska mångfalden i den direkta närmiljön.
• Vi arrangerar aktiviteter, programpunkter samt filmer om bikupan och Örtagården som berör tema biologisk mångfald. På så sätt fungerar vi även som kunskapsförmedlare.

Social hållbarhet

• För att alla ska ha möjligt att uppleva kultur oavsett socioekonomisk bakgrund så är våra publika aktiviteter gratis, med endast ett fåtal undantag. Alla aktiviteter som riktar sig till barn är alltid gratis. Vi har även fri entré till museet.

Nästa Föregående

Utforska fler aktörer