Länsstyrelsen i Västra Götaland/Naturum Hornborgasjön

Naturum Hornborgasjön byggdes 1986 då Hornborgasjön restaurerades från att ha varit ett utdikat vasshav till att åter bli ett fågelrike och en av Europas viktigaste fågellokaler. År 1994 utökades området med Infocenter Trandansen och mellan åren 2014-2018 renoverades och förbättrades alla anläggningar, då byggdes även Café Doppingen intill naturum.

Naturreservatet besöks idag årligen av hundratusentals människor, främst under vårens transäsong. Reservatet och besöksanläggningarna förvaltas av Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Vårat mål är att det ska vara enkelt att besöka naturen utan att den förstörs. Det gör att vi kontinuerligt jobbar med att nå en mer hållbar infrastruktur som värnar både tillgänglighet och naturens värden. Vi vill att vår verksamhet ska vara inspirerande och leda till att folk känner sig trygga i naturen. Det innebär att vi arbetar med allt från parkeringar, skyltning, hemsidor, guidningar, skolklasser, till vandringsleder, gömslen och nya besöksanläggningar.

Vi jobbar även mycket med kommunikation och strategisk besöksplanering. I nära samarbete med Visit Hornborgasjön arbetar vi för att nå ett så hållbart besöksmål som möjligt, som erbjuder fantastiska besök och naturupplevelser året om. Utöver detta förvaltar vi även naturen och bedriver aktiv naturvård i reservatet för att bevara så hög biologisk mångfald som möjligt.

De principer som presenteras i Hållbarhetsklivet går igenom på många sätt i hela vår verksamhet vid Hornborgasjön.

Nästa Föregående

Utforska fler aktörer