Egnahemsfabriken

Egnahemsfabriken arbetar dagligen med att bidra till målen i både Agenda 2030 samt den av Sveriges riksdag 2018 beslutade politiken för gestaltad livsmiljö. Vi har bland annat flera forskningsprojekt som kopplar till dessa mål.

För att uppfylla målen krävs dock ett samarbete mellan olika aktörer med olika kompetenser. Här arbetar vi nära både Tjörns och Orust kommuner, Västra Götalandsregionen, och med både lokala och nationella samverkanspartners; Föreningen Omställning Tjörn, Billströmska folkhögskolan, Chalmers, Göteborgs universitet, RISE, Föreningen för Byggemenskaper, med flera.

Medskapande turism – Tjörn tar täten med ett nytt destinationskoncept

Vi driver ett dagligt arbete med utbildning, folkbildning och medvetandegörande kring agenda 2030 och hållbarhetsfrågor i stort, som integreras i byggandet och i kursverksamheten.

Specifikt driver Egnahemsfabriken utveckling inom ramen för det nya destinationskonceptet medskapande turism. Detta är en del av ”nästa generations turism”. Genom medskapande turism ges besökare möjligheten att gå bortom upplevelser av typen ”titta och se” för att i stället fullt ut kunna kliva in i ett sammanhang, som medskapare och deltagare. Konkret innebär det i Egnahemsfabrikens regi möjligheten för turister att genomföra och medverka i odlings- och byggprojekt tillsammans med grupper av turister, där det praktiska görandet är organiserat för att ge en snabb inlärning och erfarenhetsuppbyggnad.

Den utveckling av medskapande turism som sker på Egnahemsfabriken i Svanvik är en i Sverige ännu ovanlig form av destination som har en potential att bli ett starkt komplement till exempelvis Akvarellmuseet och Pilane som är två ytterligare stora besöksmål på Tjörn. I dialogarbetet inför Översiktsplanen på Tjörn 2022, utpekades också Egnahemsfabriken som ett uppskattat besöksmål av många, vid sidan om Pilane, Sundsby och Nordiska Akvarellmuseet.

Omkring 2 – 3000 personer per år besöker vår verksamhet eller deltar i våra kurser och utbildningar. Besöken äger rum året runt. Antalet besök stiger från år till år och vi siktar på 10 000 årsbesök senast år 2027. Utifrån detta förhållande kan man därför se vår verksamhet som en del av Tjörns besöksnäring. Egnahemsfabriken är också inskriven i Tjörns kommuns kulturplan som en av kommunens viktigaste kulturella mötesplatser, jämte Akvarellmuseet, Sundsby och Pilane. Vi kompletterar de andra stora besöksmålen med ytterligare ett ben i Tjörns besöksnäring, då vi har en annan inriktning som mötes- och utbildningsplats för hållbar framtid, lokal utveckling och omställning, där människor lär och gör tillsammans. Vi kompletterar även övrig besöksnäring genom att vi når andra målgrupper, bedriver året runt-verksamhet och genom vårt läge på östra Tjörn.

Till Egnahemsfabriken söker sig många äldre, ungdomar och personer som är intresserade av design, arkitektur, hantverk, odling och hållbart byggande, som deltar i våra kurser och byggprojekt. Vi tar också emot många besöksdelegationer från kommuner, skolor och företag från hela Sverige. Vår plats är belägen nära kollektivtrafik och ligger även nära Tjörns bästa gång- och cykelstråk.

Läs mer längst ned på hemsidan på fliken: https://tjorn.egnahemsfabriken.se/omstallning/om-oss/

Nästa Föregående

Utforska fler aktörer