Åsundsholm Golf & Country Club

Åsundsholm Golf & Country Club är vackert beläget vid Åsundens östra strand. Herrgården är herrgården en komplett anläggning med golf, konferens, boende och restaurang. 

Vår miljöpolicy utgår från en helhetssyn där vi i vårt dagliga arbete skall verka för ett långsiktigt och uthålligt samhälle, detta genom att visa hänsyn mot såväl miljö som att skapa hälsosamma miljöer för människor att vistas i. Vi strävar efter att skapa förutsättningar för energi- och resurseffektiva arbetsmetoder.
För att uppnå detta arbetar vi enligt följande:

  • Vi miljöanpassar och effektiviserar vår verksamhet i enlighet med de lagar och krav som ställs på oss och vi strävar alltid efter att förbättra vår miljöprestanda. Verksamheten skall leva upp till alla gällande regler och lagkrav inom miljöområdet.
  • Verka för resurssnåla och giftfria kretslopp genom att använda miljövänliga produkter samt verka för begränsning av produkter som är skadliga för människor och miljö.
  • Målsättning för kemikaliehantering: Samsas om en gemensam produkt där flera olika fyller samma funktion. Byt ut kemikalier som är allergiframkallande/innehåller farokoder till mindre farliga produkter (substitution).
  • Vi ska se till att effekterna av ingreppen på naturen minimeras samt att vi värnar om den biologiska mångfalden och värna om särskilt värdefulla biotoper.
  • Genom vårt arbetssätt och genom en öppen dialog med medarbetare, gäster, leverantörer och andra intressenter föra fram vikten av ett aktivt miljötänkande.
  • Aktivt arbeta med att förbättra och utveckla vårt miljöarbete på alla områden som berör vår verksamhet.
  • Leverantörerna måste sköta sin produktion enligt gällande lagar och förordningar för att deras produkter ska möta våra uppställda miljömål.
  • Särskilja och minska avfallsmängderna, tillämpa källsortering och begränsa material- och energiuttag.
  • Vid inköp av fordon, bränsle, hygienprodukter och redskap i största möjliga mån välja sådana som är miljöklassade.
Nästa Föregående

Utforska fler aktörer