Åmåls Kommun

Gamla cyklar får nytt liv

Det är nog många som har gamla cyklar som har blivit stående i källare och förråd som ingen använder längre. Kanske är det trasiga. I Åmåls kommun finns det nu en fin möjlighet att bli av med cyklarna och samtidigt bidra till meningsfull sysselsättning och återbruk.

I Åmåls kommun har man startat upp projektet Cykelkedjan. Idén lika smart som enkel. Ta vara på gamla cyklar, reparera dem och låta dem komma till användning igen. En av kommunens dagliga verksamheter inom Stöd och funktion har blivit cykelverkstad. Det är Verkstadsgruppen som åker och hämtar överblivna hojar, fixar till dem och ger dem ett fortsatt liv och glädje för andra. På kort tid har förrådet av gamla cyklar fyllts på. Där står gamla cyklar för alla åldrar och även en och annan cykelkärra. Skicket varierar. I några fall kan brukarna använda reservdelar från andra cyklar, i vissa fall behöver de skaffa nya reservdelar vilket de försöker handla lokalt.

 – Det här är jättelyckat. Våra brukare får en meningsfull arbetsuppgift samtidigt som det är ett återbruk och miljötänk i linje med Agenda 2030. Det kan inte bli bättre, säger Jessica Alexandersson, enhetschef för Stöd och funktion.

Tanken är att kunna sälja de iordninggjorda cyklarna på Returenbutiken också är en av de dagliga verksamheterna inom Stöd och funktion. Men det handlar inte om att göra några stora vinster. Pengarna från försäljningen ska gå tillbaka till Cykelkedjan för inköp av reservdelar. Cyklarna kommer även att kunna användas vid olika hälsofrämjande projekt i kommunen.

Cykelplan ska öka intresset för att välja cykel i stället för bil

Kan du tänka dig att ta cykeln i stället för bilen ner till stan? Nu pågår arbetet med att ta fram en cykelplan för Åmåls kommun. Planen ska skapa förutsättningar för cykeln som ett bekvämt och attraktivt transportmedel.

Efter två dagars cykling på alla cykelvägar inne i Åmål konstaterar Martin Vingren från konsultföretaget Koucky & Partners att mycket av det som finns är bra, men att det också finns tydliga förbättringsmöjligheter. Det saknas bland annat en del länkar för att binda ihop olika cykelstråk och delar av tätorten. Exempelvis saknas det gena, tydliga och säkra cykelstråk i centrala Åmål, bland annat längs Kungsgatan, där det idag cyklar många barn och unga till och från skolan och för de som ska uträtta ärenden centralt.

Martin Vingren poängterar att en cykelplan inte bara handlar om cykelvägarna. Cykling är en större fråga som handlar om att ändra förhållningssättet till hur vi väljer färdsätt. För många är bilen idag förstaalternativet i vardagen och cykeln ett komplement. Cykelplanen ska därför stötta Åmåls kommun i sitt fortsatta arbete för att fler Åmålsbor att se cykeln som ett förstaalternativ och bilen som ett bra komplement. Då kommer det båda att krävas åtgärder i infrastrukturen men också insatser för att visa på cyklingens möjligheter. Cykelplanen kommer att innehålla en åtgärdslista där man har identifierat de viktigaste åtgärderna med sikte på 2030.

Restaurering av naturreservatet Stora och Lilla Bräcke

Restaureringsinsatser har påbörjats i det kommunala naturreservatet Stora & Lilla Bräcke i Ånimskog. Målet med restaureringen är att öppna upp igenväxt, tidigare öppen ängsmark och friställa grova ädellövträd som ek, lind och lönn i området norr om parkeringen vid Furusjöns badplats. Syftet med restaureringen är att ge mer ljus åt grova träd och skapa mer öppna marker för att gynna ljuskrävande blommande växter som är beroende av skötsel. Åtgärden kommer också att vara bra för insekter knutna till blomrika marker och grova lövträd. Efter restaureringen kommer området att skötas som slåtteräng.

Restaureringen av ängsmarken är startskottet på ett större restaureringsprojekt där hela den norra delen av reservatet mellan Furusjön och E45 under 2024 kommer att stängslas och förberedas för skötsel med betesdjur. Restaureringen kommer att innebära att delar av reservatet kommer att bli betydligt mer öppna än vad de är idag, medan andra delar även fortsatt kommer att bestå av sluten skog. Restaureringsarbetet i reservatet väntas ta 3–4 år.

Åmål laddar upp

Infrastrukturen för elbilar växer så det knakar i Åmål. Laddmöjligheterna har nästintill varit obefintliga för besökande elbilister i Åmåls centrum men nu växer infrastrukturen så att det knakar. Kommunen tecknade under våren 2023 ett avtal med Edri Sweden AB avseende uppförande av 20 offentliga laddstolpar i stadskärnan. Tio laddplatser placeras på parkeringen vid torggrillen och de andra tio på parkeringen vid gästhamnen. Vid 45:an i anslutning till Willys parkering har dessutom företaget Recharge installerat åtta supersnabbladdare.

Även det kommunala bostadsbolaget Åkab har satsat stort på laddinfrastruktur till sina hyresgäster. På bara sex månader gick de från 0–105 laddpunkter. De fortsätter nu utbyggnaden av laddpunkter för elbilar även utanför tätorten. Förutom laddpunkterna som byggdes vid nya skolan i Tösse planerar Åkab för etablering av laddpunkter vid det populära besöksmålet Not Quite i Fengersfors.

Nästa Föregående

Utforska fler aktörer